شروط شناسایی درآمد فروش :

شروط شناسایی درآمد فروش :
۱_ مبلغ درآمد قابل اندازه گیری باشد
۲_جریان ورود منافع اقتصادی به درون واحد اقتصادی محتمل باشد
شروط عام
منبع این نوشته : منبع
قابل ,درآمد ,شروط ,قابل تعیین ,تعیین باشد ,باشد شروط ,درآمد فروش ,شناسایی درآمد ,شروط شناسایی درآمد